ZEPA: ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS

PREGUNTES I RESPOSTES

Què és una ZEPA?
ZEPA són les sigles de Zona d’Especial Protecció per a les Aus, i serveix per anomenar un territori declarat així segons directives europees, que es dedica a la conservació dels ocells silvestres.

Per què és important aquesta protecció de les aus?
La protecció de les aus és necessària per garantir la seva conservació. Les aus constitueixen un patrimoni comú per a tota Europa, per això la UE ha elaborat aquesta directiva que pretén la conservació i l’adient gestió de totes les aus silvestres que viuen en el territori de la Comunitat Europea.

I quines conseqüències té?
Ser un territori ZEPA significa seguir unes normes generals de protecció, que limiten la relació d’espècies que poden ser objecte de caça i els mètodes de captura, i regulen també la seva comercialització. També significa la protecció dels hàbitats, precisament per garantir la protecció d’aquestes espècies.

Quins beneficis obtindrem?

Obtenim un doble benefici: d’una banda, com és obvi, promovem la conservació de les aus; de l’altra, conservam els paisatges naturals i tradicionals i mantenim vius els ecosistemes, cosa que acaba essent positiu per a la resta d’espècies animals i vegetals. D’altra banda, no oblidem que es tracta de l’aplicació obligatòria d’una legislació europea.

Com afectarà a les finques agrícoles ser declarades ZEPA?
Aquestes finques estaran més protegides i es posaran així més en valor. La declaració de ZEPA en àmbits agraris en cap cas interferirà amb els usos tradicionals i l’activitat agrària que fins ara s’hi ha vengut desenvolupant, ans al contrari, apostarà per la seva preservació i impuls, entre altres motius, per donar compliment al què la Directiva d’aus estipula. Si els hàbitats presents en aquestes zones (de característiques agràries) han fet possible la presència de les aus que es volen protegir, és obvi que aquests hàbitats també hauran de ser objecte de preservació.

I que passarà amb la caça?
No hi haurà cap canvi. La caça tradicional, sotmesa a les vedes de captura establerts a la normativa, evitant la caça en època de cria o de migració i una sobreexplotació de les espècies, és totalment compatible amb la conservació de les espècies, i per tant, no hi ha d’haver majors restriccions. La finca s’Avall, de ses Salines, el vedat de caça més prestigiós de Mallorca, és ZEPA. De fet, a les Illes Balears actualment ja existeixen al voltant d’unes 15.000 ha sota la figura de protecció de LIC o ZEPA que en cap cas es veuen afectades per la restricció de la caça tradicional, ni tampoc de l’activitat agrària que s’hi desenvolupa.

I el règim urbanístic d’aquests terrenys, canviarà?
Una ZEPA no és una norma urbanística. La declaració d’una ZEPA no interferirà en cap cas en les directrius urbanístiques vigents (superfície necessària per a construir, etc), que seguiran regulant les construccions amb els mateixos paràmetres que abans de la declaració de ZEPA. Qualsevol projecte edificatori requerirà un informe de la DG d’Espais Naturals i Biodiversitat, cosa que permetrà la regulació de la construcció de grans infraestructures edificatòries amb impactes negatius directes sobre l’activitat agrària de la zona.

Quantes ZEPA hi ha previst declarar?
S’ha determinat la conveniència de declarar o ampliar 11 ZEPA (8 a Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera), en benefici de diverses espècies d’aus marines, rapinyaires i aus estepàries, que són les següents: àguila peixatera, gavina roja, virot petit, corb marí, milana, falcó peregrí, falcó marí, xoriguer petit, xoriguer cama-roig, mussol emigrant, picaplatges camanegre, arpella, arpella cendrosa, enganapastors, sebel·lí, guàtlera, cucullada, terrola, busqueret coallarg i busqueret roig, entre d’altres. Aquestes zones corresponen a unes 12.000 ha.

Quan es posaran en marxa?
Es previsible que la proposta completa estigui enllestida en poques setmanes i es tramiti en els propers mesos, per tal que la declaració pugui ser aprovada enguany.