85 nous professionals i més atenció a la prevenció, els objectius de la nova llei d’infància i adolescència que ha presentat avui matí Fina Santiago.

Obliga les administracions públiques a invertir en prevenció i preveu la incorporació de 85 professionals a nous equips territorials d’intervenció en menors i famílies.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha presentat avui l’Avantprojecte de llei d’atenció i drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears. La nova llei, que s’adapta als canvis normatius estatals del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, introdueix com a novetats principals l’obligatorietat de les administracions a invertir en prevenció —i estableix quins recursos s’hi han de destinar—; la definició de la declaració de risc d’un menor, i l’actualització i el reconeixement de nous drets dels menors, entre d’altres.

D’una banda, l’Avantprojecte de llei obliga les administracions públiques a invertir en prevenció, atès que es preveu que d’aquí a l’any 2020 s’incorporin fins a 85 professionals de la psicologia, l’educació, el treball i la integració social, l’advocacia i l’administració a equips territorials d’intervenció de nova creació, així com la posada en marxa de nous programes per a menors i les seves famílies en diferents àmbits. Per primera vegada, la Llei no només estableix que s’han de destinar recursos a la prevenció, sinó que defineix quins són aquests recursos (suport a la família, educació, salut, formació i ocupació, relacions socials, etc.). L’elevat índex de mesures administratives de protecció de menors i mesures judicials a les Illes Balears fa que la prevenció i l’acció comunitària esdevenguin prioritàries.

D’altra banda, la Llei atribueix als ajuntaments la responsabilitat de dur a terme les declaracions de risc d’un menor, així com totes les actuacions materials, tècniques i jurídiques que es derivin d’aquesta declaració, que fins ara tenien atribuïdes els consells insulars. Es crea una nova figura d’àmbit municipal, la Comissió de Declaració de Risc, que haurà d’existir a tots els municipis de les Illes Balears i que valorarà les declaracions de risc i les propostes de projecte d’intervenció social i educatiu familiar. La Llei entén que els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania i poden exercir una atenció immediata i continuada sobre els infants i els adolescents i el seu entorn familiar i social.

A més, l’Avantprojecte recull, actualitza i incorpora el reconeixement a nous drets dels infants de les Illes Balears (dret a la no-discriminació, dret a conèixer els seus orígens, dret a un nivell bàsic de benestar, dret a decidir sobre la maternitat, dret a la formació i accés a l’ocupació).

La setmana que ve es traurà a exposició pública per a al·legacions i s’espera que durant el mes de maig vagi a Consell de Govern. L’Avantprojecte de llei d’infància i adolescència ha estat consensuat amb els consells insulars i s’ha presentat als ajuntaments i al Consell d’Infància i Família de les Illes Balears.

Aquí podeu sentir part dels àudios de la roda de premsa:

Fina Santiago: "El compromís de Govern i Consell en els pròxims dos anys de contractar 85 professionals"
Fina Santiago: "Una llei que aposti per la prevenció"