“Presentarem denúncia davant el Jutjat d’instrucció. Si hi va haver delicte o no, encara que hagi prescrit, que ho digui la sentència”

PSIB-PSOE, Podem i MÉS per Mallorca valoren les diligències sobre el dictamen de conclusions de la comissió d’investigació de les Autopistes d’Eivissa i actuen en conseqüència


Els grups parlamentaris socialista, podemita i ecosobiranista han valorat avui el dictamen de conclusions de la comissió d’investigació de les Autopistes d’Eivissa. Segons el tres partits polítics “La Fiscalia es desdiu a ella mateixa, ja que que no va tramitar denúncia el 2009, i ara diu que no cal formular-la perquè sí que es perceben indicis de delicte, sobretot de prevaricació, en els primers anys del projecte, però que tanmateix haurien prescrit. “No compartim que es generi indefensió cap a la ciutadania i la gestió dels diners públics i a la vegada impunitat de qui ha malbaratat aquests diners”, asseguren.

“Sol·licitarem a Fiscalia per escrit que indiqui quins delictes haurien prescrit i sobre quines persones físiques i jurídiques. Tenim Mabel Cabrer, una de les màximes responsables polítiques, asseguda als escons del Parlament, i en demanam la dimissió. Si el PP ha llegit l’escrit de diligències, no haurien d’estar tan contents, perquè es reitera la possible comissió de delicte quan Cabrer era la consellera d’obres públiques amb Jaume Matas”

El 90% de l’informe de la Fiscalia es limita a copiar el text de les conclusions de la comissió d’investigació, després de milers de fols estudiats, desenes de compareixences i mesos de feina d’una comissió parlamentària, i passa per damunt dels fets acreditats de la passada legislatura, que varen donar lloc entre d’altres a sentències emeses pel Tribunal Suprem en base a informes fets a mida dels interessos de les concessionàries i de gent vinculada a les concessionàries.

“Tampoc no valora les mentides acreditades (com per exemple, l’adjudicació directa de l’exdirectora d’Obres Públiques d’Obres a l’empresa TRAGSA, dirigida pel seu company sentimental, relació negada en comissió), que comportarien penes de presó"

El Capítol II de la Llei 50/1981 de 30 de desembre que regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal:

"CAPITULO II
De las funciones del Ministerio Fiscal
Artículo tercero.
Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al
Ministerio Fiscal:
1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en
los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y
actuaciones pertinentes.
2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los
jueces y tribunales.
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos
fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las
ejercitadas por otros, cuando proceda.
5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las
medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al
esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de
lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores,
pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas".

“És a dir, que la Fiscalia, en atenció a la pròpia llei que la regula, no pot exigir, ni ho fa mai, als denunciants que duguin acreditats els delictes perque se pugui incoar procediment penal, com sí fa aquest escrit de Fiscalia a les pàgs. 7 i 8 de l’escrit d’arxiu de Diligències”.

Igualment, PSIB-PSOE, Podem i MÉS per Mallorca mostra la nseva satisfacció per la feina feta a la Comissió d’Investigació, perquè d’entrada ha permès destapar les «mangarrufes» de les empreses concessionàries amb la connivència de determinats polítics i la renegociació dels termes de les concessions en benefici de l’Administració pública, estalviant milions d’euros als ciutadans i ciutadanes d’aquestse Illes: lluitar contra la corrupció no sols és necessari, sinó que és rendible.

“Un cop fetes aquestes passes, com l’escrit que presentarem a Fiscalia, presentarem denúncia davant el Jutjat d’instrucció. Si hi va haver delicte o no, encara que hagi prescrit, que ho digui la sentència”.