Per una escola més inclusiva

2.608 alumnes de Balears es beneficien del Programa d’Acompanyament Escolar


El director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha valorat com a un “èxit” l’“alta resposta” dels centres respecte al Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) en què participaran 2.608 alumnes d’arreu de les Illes. Ribas ha destacat també la demostració “de la necessitat que hi ha d’aplicar mesures de suport a l’alumnat que té més dificultats per assolir els coneixements corresponents a la seva etapa educativa” i ha anunciat que “estam estudiant com estendre aquesta mesura a l’ensenyament concertat per al proper curs”.

El Programa d’Acompanyament Escolar (PAE), s’aplica a partir d’avui, 29 de gener, i fins el 8 de juny de 2018. És una iniciativa que es dirigeix a alumnat de centres públics de primària, preferentment de 5è i 6è, i d’educació secundària obligatòria que es trobin en situació de desavantatge social i que presentin dificultats d’aprenentatge en les àrees instrumentals bàsiques i d’integració en el grup i en el centre.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció al Programa s’ha decidit incrementar la dotació inicial amb 246.320 euros més per garantir que tots els centres que han sol·licitat participar-hi comptin al manco amb un grup. En total hi ha hagut 181 centres (122 CEIP i 59 IES) que han sol·licitat grups amb un pressupost final de 746.320€. Per illes, a Mallorca hi haurà 126 centres (85 CEIP i 41 IES); a Eivissa, 32 centres (22 CEIP i 10 IES); a Menorca, 20 centres (13 CEIP i 7 IES); i a Formentera, 3 centres (2 CEIP i 1 IES). La previsió inicial era de 220 grups però finalment s’han concedit 326 grups, es a dir, 106 grups més, fins arribar a 2.608 alumnes, 848 alumnes més que a les previsions inicials.

El PAE s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat i s’adreça especialment a millorar les competències de l’alumnat reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.

El Programa s’ha de concretar en activitats de reforç i suport educatius en horari no lectiu realitzades per personal funcionari docent, voluntari, del mateix centre, perquè són els professors del centre els que coneixen millor els alumnes, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar. D’aquesta manera també s’assegura la coordinació amb els professors tutors i amb la resta de l’equip docent i la relació amb les famílies.
Es dedicarà un màxim de quatre hores a cada grup, en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre, distribuïdes de dilluns a divendres.

La funció del professorat acompanyant és completar la feina realitzada al centre educatiu en horari lectiu ajudant individualment a l’alumnat a resoldre les dificultats de diversa tipologia que puguin tenir a l’escola, a planificar i ordenar la seva feina escolar, a adquirir hàbits i tècniques d’estudi eficaços, a posar-se al dia en la dinàmica del grup classe, a millorar els aprenentatges bàsics, a treballar tècniques per a l’adquisició d’habilitats socials i per a la gestió de les emocions i a resoldre adequadament els conflictes que puguin tenir amb altres alumnes o amb els seus professors.

Els centres demanaran el compromís de les famílies per assegurar l’assistència de l’alumnat a les activitats del Programa i fer més visible, davant l’alumne, l’interès per la seva evolució escolar. També se’ls demanarà que es comprometin a assistir a les reunions i a les cites individuals a les quals estiguin convocades, a fi de millorar, en quantitat i en qualitat, la relació amb el centre.