Objectius de la conselleria de Serveis Socials: Lluita contra la pobresa, llei d’igualtat, dependència, salut mental i joves extutelats

Fina Santiago ha exposat quins són els objectius de la Conselleria a curt i llarg termini per a aquesta legislatura. Alguns s’emmarquen en el compliment dels acords de governabilitat i d’altres es duran a terme de manera conjunta i coordinada amb altres conselleries


La lluita contra la pobresa i, especialment, contra la pobresa infantil és una prioritat compartida entre la Conselleria de Serveis Socials i el Govern, i, en aquest sentit, la principal eina amb què es comptarà serà la Llei de la renda social garantida, que ja ha acabat el procés de redacció. La RSG, que és un dels objectiu pactats en els acords de governabilitat, prioritzarà en una primera fase les famílies sense ingressos amb fills a càrrec. La creació de la RSG s’emmarca en el desenvolupament de la Llei de serveis socials, i l’objectiu és reactivar i actualitzar la cartera de serveis i potenciar els serveis comunitaris municipals.

També s’està elaborant i coordinant amb els consells insulars un pla de d’actuació contra la pobresa. A més, estan previstes ajudes econòmiques d’emergència social per a menjadors escolars. Des de la Conselleria també es donarà suport a les actuacions en l’àmbit municipal i insular en matèria d’evitar desnonaments i garantir el dret a l’habitatge.

Un altre compromís és l’adquirit per la Conselleria amb les persones que tenen diagnosticat un problema de salut mental, amb vista al desenvolupament d’una xarxa comunitària d’atenció a la salut mental que doni cobertura a serveis com ara places en centres de dia, habitatges supervisats o centres ocupacionals. En una primera fase es farà concertant els serveis existents amb les entitats.

La reactivació de la Llei de la dependència és també una de les línies de treball de la Conselleria per a aquesta legislatura, augmentant les places concertades a les residències i centres de dia. Així mateix, s’agilitaran els serveis de valoració i programació individual de la dependència i es treballarà per reiniciar progressivament la construcció dels centres d’estades diürnes paralitzats en la legislatura 2011-2015 i concertar amb els ajuntaments els serveis d’ajuda domiciliària i teleassistència. Es tracta d’aconseguir durant la legislatura augmentar el nombre de beneficiaris de la Llei de la dependència i créixer en serveis, tant en xifres com en qualitat.

L’elaboració d’un pla d’emancipació per a joves extutelats i una renda específica per a aquest col·lectiu, el retorn de les ajudes a entitats de cooperació i la redacció del Pla Director de Cooperació, la recuperació del projecte de llei de la igualtat de dones i homes, i l’ampliació de places per a menors amb mesures judicials són altres de les línies estratègiques en què treballarà la Conselleria de Serveis Socials durant aquesta legislatura.

De manera conjunta i transversal amb altres conselleries es treballarà per incloure clàusules socials en els contractes amb l’Administració, es potenciaran les polítiques per la igualtat de gènere i es recuperarà al diàleg i el consens amb els agents socials.