MÉS sol·licita que la Constitució faciliti la participació per aconseguir una democràcia més directa

Les dues formacions de Menorca i Mallorca entenen que s’han d’impulsar mecanismes que incentivin millor els ciutadans


Una Proposició No de Llei presentada per MÉS per Menorca i Mallorca demana al Parlament perquè aquest, a la vegada, sol·liciti al Govern de l’Estat que procedesqui a una reforma constitucional que faciliti l’exercici de la democràcia d’una forma més directe.

Els diputats de MÉS a la cambra balear consideren que existeix desmotivació i desafecció polítiques i una baixa participació electoral. La societat reclama més democràcia i participació i es fa evident en les diverses manifestacions. Facilitar aquesta participació passaria per reduir a la meitat el nombre de firmes per a una iniciativa legislativa popular, o com a màxim que representi un 1% del cens electoral.

També l’Estat es reserva la competència d’autoritzar la convocatòria de consultes populars per la via de referèndum. Un procediment que és excessiu i complex i d’aquí que esdevengui poc democràtic. Les CCAA, els Consells i els ajuntaments han de poder consultar els ciutadans sense haver de requerir l’autorització del Consell de Ministres.

La PNL que presenta MÉS consta de tres punts:

1- El Parlament de les Illes Balears insta El Govern de l’Estat perquè iniciï el procediment de reforma constitucional de l’article 87.3 en el sentit de reduir de 500 mil a 250 mil les signatures necessàries per iniciar una iniciativa legislativa popular.

2- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat perquè iniciï el procediment de reforma constitucional per modificar l’article 92 en el sentit d’introduir la iniciativa ciutadana per a la convocatòria de referèndums, que haurà de venir avalada per almenys el 3 % del cens electoral, i que prevegi les condicions per al seu caràcter vinculant.

3- El Parlament de les Illes Balears instà el Govern de l’Estat perquè iniciï el procediment de reforma constitucional per derogar l’apartat 32 de l’article 149.