MÉS, PSIB-PSOE i Podem acorden una fiscalitat més progressiva i acabar amb les llistes d’espera sanitària

Avui han continuat les converses entre els tres grups per avançar en els Acords pel Canvi


Avui dimarts han continuat les converses entre PSIB-PSOE, Podem Illes Balears i MÉS per avançar en els Acords pel Canvi. Els representants dels tres grups han arribat a acords programàtics en les àrees de fiscalitat i sanitat.

Aquests són els acords assolits:

1. UNA FISCALITAT PER UN NOU MODEL ECONÒMIC

I.- DEDUCCIONS FISCALS AL IRPF.
La fiscalitat és una eina eficaç i determinant per implementar polítiques i intentar dibuixar la societat del futur que volem, així com per corregir disfuncions de moltes derivades (pel que fa al cas, geogràfiques). En aquest sentit l’Impost de Renda de les Persones Físiques té una incidència recaptatòria notable i una capacitat de modular la realitat social molt gran.
S’acorden les següents deduccions:

I.1.- Deducció per donacions a la investigació.
La investigació i la recerca són el clau en el progrés social i industrial dels països i acabam determinant el seu desenvolupament de futur.
Balears presenta una de les taxes més baixes a nivell europeu pel que fa a la investigació i recerca, definint un model econòmic de poca productivitat.
Conscients de la necessitat d’impulsar la investigació i alhora coneixedors de les limitacions dels pressuposts públics, es fa necessari estimular la participació privada en el finançament de la investigació.
Per tant s’estudiarà augmentar de forma signitificativa la Deducció autonòmica per donacions a determinades entitats destinades a la recerca, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació

I.2.- Deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa
Resulta indiscutible que la realitat insular marca de forma molt determinant molts dels aspectes vitals dels ciutadans i ciutadanes d’aquests indrets.
Un d’aquests aspectes són els estudis de grau superior que no es poden desenvolupar a la pròpia illa, la qual cosa a les Illes Balears es dona molt especialment a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera que tenen una oferta universitària presencial de la Universitat de les Illes Balears molt limitada a dia d’avui.
Però també aquesta problemàtica es planteja a l’illa de Mallorca, ja que tot i gaudir de la seu de la Universitat de les Illes Balears, hi ha graus que no poden ser cursats a la nostra universitat.
El desplaçament fora de l’illa per poder fer estudis universitaris implica una important despesa, per la qual cosa la societat balear considera que ha d’ajudar a aquestes famílies a poder afrontar aquests reptes educatius.
No és acceptable que cap jove Balear no pugui fer els estudis superiors que desitja per causes econòmiques.
Valorant la cultura i els estudis com a font del progrés del països, consideram oportú l’aprovació d’aquesta deducció fiscal.
Per tant s’establirà una deducció en la quota íntegra autonòmica de 1.500€ per cada descendent o adoptat fadrí menor de 25 anys, que depengui econòmicament del contribuent. La deducció serà de 1.600€ pels contribuents, la base liquidable dels quals sigui inferior a 35.000€.

Són requisits per poder acollir-se a aquesta deducció:
.- Cursar estudis universitaris de cicle superior o de cicle formatiu de tercer grau de Formació Professional de grau superior.
.- El límit és del 40% de la quota íntegra autonòmica.

No serà aplicable aquesta deducció:
.- Els estudis que no abastin tot un curs acadèmic o un mínim de trenta crèdits.
.- A l’illa de residència habitual hi hagi oferta pública, diferent a la virtual o a distància, per a la realització dels estudis que determinin el trasllat a un altre indret per tal de cursar-los
.- Quan el contribuent hagi obtingut rendes en l’exercici en que s’origina el dret a la deducció, de 70.000€ o més en la tributació individual o 80.000€ en la conjunta, incloses les exemptes.
.- Quan el descendent que origini el dret a la deducció hagi obtingut rendes en l’exercici per import superior a 6.000€, incloses les exemptes.

I.3.- Deducció per inversions en energies renovables.
L’emissió de diòxid de carboni per part de energies d’origen fòssil està comprometent el futur de la terra amb un més que evident efecte hivernacle. Tot el que es faci en aquest sentit serà poc per intentar revertir una situació que ens sembla molt preocupant.

Per altre banda la dependència energètica de les Balears és un dels punts vulnerables de la seva economia. Tot i que resulta utòpic pensar a dia d’avui en termes d’autosuficiència energètica, ens resulta obvi que és cap a on hem de dissenyar les nostres polítiques energètiques.

Sobre aquestes consideracions, pensam que és necessari estimular fiscalment i de forma generosa les inversions en instal·lacions d’energies renovables per a habitatges. Estam parlant de plaques fotovoltàiques, generadors de vent... Ens sembla molt probable que els ciutadans i ciutadanes responguin de forma positiva a aquesta política fiscal i els beneficis particulars que en puguin treure. Beneficis particulars que esdevendran socials i mediambientals.
Per tant s’augmentarà la deducció autonòmica per determinades inversions de millora de la sostenibilitat en l’habitatge habitual

I.4.- Deducció per despeses d’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers
Considerant essencial l’estudi d’idiomes estrangers i entenen que l’actual deducció és quasi simbólica, s’estudiarà el seu augment.

II.- IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.
S’estudiarà la progressivitat del darrer tram i la possibilitat d’introduir nous trams a la part superior.

III.- IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS
Se mantindrà la tributació de 1% de l’herència de primer grau per consanguinitat i afinitat fins a 700.000€.
S’estudiarà la progressivitat a partir de 600.000€

IV.- IMPOST DE PATRIMONI
S’estudiarà la rebaixa de l’exempció dels actuals 800.000€ als 600.000€

V.- IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS.
S’estudiarà incrementar la progressivitat a partir de transmissions de 2.000.000€, creant-se un nou tram.

2. SALUT

Retornarem les 20.000 targetes sanitàries, eliminarem la taxa d’emissió i garantirem l’atenció sanitària normalitzada per totes les persones residents a Balears.

Es modificarà el sistema informàtic per evitar que els pensionistes paguin més de la quantia legalment establert a la normativa estatal.

Establirem un nou decret de garanties de demores màximes per llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques, per proves diagnòstiques i per consultes amb especialistes, Es publicaran les llistes d’espera, que seran gestionades de manera que cada pacient pugui saber la seva situació a la llista i el temps aproximat que manca per l’atenció. Establirem mecanismes dins el sistema sanitari públic per aquells casos on no es compleixi.

Fomentarem la transparència dins la gestió sanitària amb la participació activa dels professionals i dels ciutadans i ciutadanes per tractar de millorar la qualitat de l’atenció i ser més eficients.

La salut ha d’estar present a totes les polítiques. Apostarem per la promoció de la salut potenciant l’auto responsabilitat en salut i actuant per reduir les desigualtats socials.

Recuperarem el paper central dins el sistema sanitari de l’Atenció Primària de Salut. Restablirem les consultes d’horabaixa i desenvoluparem una estratègia d’atenció a la cronicitat.

Assegurarem que cap persona malalta es quedi sense la medicació més adient per raons econòmiques.

Auditarem i vigilarem el compliment dels contractes de concessió dels hospitals de Son Espases i Can Misses i d’altres contractes sanitaris.

Reformarem l’hospital de Son Dureta en un centre sociosanitari.

Assegurarem el trasllat urgent de pacients entre illes i a la península les 24 hores del dia.

Assegurarem la disponibilitat de pressupost suficient per donar resposta a les necessitats de salut de la població.