MÉS, Podem i PSIB-PSOE aprovaran un pla de xoc contra la pobresa en un termini de tres mesos

Les tres formacions polítiques han acordat propostes en matèria de benestar social i igualtat.

MÉS per Mallorca, Podem i PSIB-PSOE han celebrat aquest matí la quarta reunió per establir un acord de governabilitat per al Consell de Mallorca. Les tres formacions polítiques han tancat propostes en matèria de benestar social i igualtat, que són les següents:

A.- Un Consell al servei de les persones: rescat ciutadà, serveis
socials, igualtat, joventut i esports.

El nou Consell de Mallorca ha de comprometrer-se amb la resolució de les problemàtiques socials. El nou executiu ha d’efectuar una nova política basada
en les valors progressistes: la igualtat, la solidaritat i la justícia social.

Per això es prioritari desenvolupar polítiques de redistribució de la riquesa, a fi de crear una societat més justa, més integrada i més cohesionada socialment.

La principal preocupació del futur govern del Consell de Mallorca ha de ser lluitar contra la desigualtat social que dia a dia creix a la nostra societat. Per tant, es tracta de donar solucions a les dificultats de les famílies, de les empreses, dels emprenedors, dels comerciants, dels aturats, dels joves, dels nins i nines, i de totes aquelles persones que des de 2008 pateixen una de les pitjors crisis econòmiques que ha afectat la nostra terra i la resta del món globalitzat en que vivim.

Línies d’acció

Com a questió prèvia, lo que reflectim a aquest document, ha de venir refrendat pels mecanismes de participació ciutadana, que s’implementaran mitjançant els fòrums i òrgans de participació que s’especifiquen a l’apartat de participació i bon govern, i al pla de participació que aprovarà la institució. Així mateix assumim el compromís de introduir la perspectiva de gènere en totes les polítiques del Consell.

1.- Assumir el acords signats amb l’EAPN – Xarxa per a la inclusió social.

2.- Aprovar en el termini de tres mesos un pla contra la pobresa , especialment l’infantil, amb el suport dels ajuntaments i les entitats de tercer sector.

3.- Establir Plans d’Inclusió Social que comptin amb objectius clars, recursos adequats, sistemes d’informació i seguiment i una adequada implicació de les organitzacions socials.

4.- Garantir que cap família en situació de pobresa es vegi sense subministrament dels serveis energètics bàsics (aigua, llum o gas) per no poder pagar les factures.

5.- Crear un Servei d’Urgències Socials de Mallorca, 24 hores al dia tot l’any, a través d’un conveni amb les entitats i ajuntaments, per a una primera atenció a les persones en situació d’urgència per maltractes, desnonament, o manca total de diners per fer pagaments urgents.

6.- Agilitzar i reduir els tràmits burocràtics per a accedir a prestacions d’extrema necessitat social, agilització que es realitzarà coordinadament amb els Ajuntaments, emprant eines de modernització i tramitació telemàtica, per tal de treballar en xarxa.

7.- Pel que fa al suport al tercer sector, complir amb les mesures signades al document de l’EAPN – Xarxa per a la inclusió social, adreçades a donar estabilitat

8.- Aprovar la cartera de serveis socials imprescindibles que ha de prestar el Consell, així com els beneficis que les persones més vulnerables tendran en els altres serveis que presti el Consell de Mallorca.

9.- Crear nous projectes d’envelliment actiu i d’aprenentatge al llarg de tota la vida, perquè les persones grans tenguin més oportunitats per mantenir la seva autonomia. Entre d’altres accions, s’ha de reforçar el Servei d’Ajuda a Domicili i la teleasistència.

10.- Efectuar plans de reforma i inversió de les residències públiques per enfortir el Sistema Públic de Serveis Socials i per millorar la qualitat assistencial, amb l’objectiu de reduir en més d’un 50 % les llistes d’espera amb la creació de 220 places residencials a instal·lacions pròpies del Consell de Mallorca

11.- Efectuar una auditoria dels centres residencial concertats. Establir un Pla d’avaluació d’aquests centres.

12.- Iniciar un programa de Pràctiques remunerades, amb col·laboració amb la Universitat i amb transversalitat a totes les àrees del Consell, en cap cas substituiran o ocuparan llocs de treball del Consell de Mallorca.

13.- Posar en marxa un programa de formació per persones en situació d’atur, transversal a totes les àrees, com Escoles Taller o tallers d’Ocupació.

14.- Donar suport als projectes d’empreses d’inserció social per la formació i inclusió social de les persones amb greus dificultats d’ocupabilitat.

15.- Revisió i aplicació del Pla Igualtat transversal a tots els departaments i col·laboració amb els Ajuntaments per implantar els seus plans municipal

16.- Impulsar mesures de conciliació de la vida familir i laboral

17.- Revisar i millorar els programes preventius de violència intrafamiliar i de violència de gènere i maltractament, tant a l’àmbit domiciliari com a institucional.

18.- Necessitat de treballar amb altres administracions i col·lectius en el Pla Integral de violència de gènere

19.- Revisar el dret a l’accés de l’article 27 de la llei integral contra la violència de gènere, modificant si escau el reglament d’aplicació.

20.- Recuperar la Direcció Insular d’Igualtat

21.- Fomentar la coordinació entre els diferents àmbits per fer una detecció precoç dels maltractaments, especialment pel que fa a l’àmbit municipal, amb campanyes de prevenció i sensibilització , i recollida i anàlisi de dades

22.- Reorganitzar la figura del cuidador i cuidadora des de la perspectiva de gènere.

23.- Participar conjuntament amb la resta d’institucions en els plans i estratègies sobre salut sexual i reproductiva.

24.- Donar suport al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, retornat com a mínim a les aportacions que es realitzaren l’any 2010

25.- Servei de Protecció de Menor:

- Dignificar els espais i atenció als menors a l’àmbit territorial i en les visites supervisades.

- Revisar el projecte i la metodologia d’atenció als menors en situació de desprotecció conjuntament.

- Compromís d’implementar el Pacte Balear per a la Infància i per a la Inclusió Social.

- Promoure la creació del Consell de la Infància, amb la participació de tots els ajuntaments.

- Assegurar els drets dels menors en situació d’acollida i adopció. Controlant que es duguin a terme bones pràctiques en l’atenció a menors, evitant el maltractament institucional.

- Impulsar l’acolliment familiar i altres mesures alternatives a la institucionalització.

26.- Reforçar la xarxa actual de serveis que atenen a les persones en el carrer i en risc d’exclusió, impulsant els lloguers socials per convenis amb entitats bancàries, entitats sense ànim de lucre i propietaris.

27.- Garantir la continuïtat dels serveis socials públics per a neutralitzar els efectes de la previsible entrada en vigor de la Llei 27/2013.

28.- En tant no s’apliqui la Renta Mínima Garantida, aplicar la Renda Mínima d’Inserció (RMI), instant al Govern de les illes a modificar el decret de renda mínima per tal de que: inclogui als joves entre 18 i 25 anys, sigui compatible amb altres prestacions i/o treballs a temps parcial o temporals, s’augmentin les quantitats per persona i membres del nucli familiar, i s’incloguin estranger en situació administrativa irregular.

En tant no es modifiqui el decret de renta mínima ni s’aprovi la Renta Mínima Garantida, el decret de renta mínima, ha de fer una interpretació de màxims i no de mínims com s’ha fet aquesta legislatura.

29.- Ampliar, consolidar i donar estabilitat als serveis i programes de formació, orientació e inserció laboral dirigits als i les perceptores de la RMI.

30.- Crear un Pla d’ocupació juvenil per tal d’afavorir la contractació i establir noves polítiques d’ocupació i d’emprenedoria juvenil.

31.- Impulsar la creació dels Consells de la joventut.

32.- Fomentar projectes relacionats amb esports i gènere, esport solidari i esport educatiu, amb entitats socials, escoles, clubs i federacions.