MÉS per Mallorca ha presentat una proposició per garantir l’accés a les ajudes a les persones en situació administrativa irregular

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem i PSIB-PSOE han presentat avui una proposició al Parlament relativa a la llei tributària i les ajudes per a les persones en situació administrativa irregular

Avui s’ha registrat al Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei perquè les persones sense papers puguin rebre ajudes públiques. La PNL ja es va presentar a l’Ajuntament de Palma, amb el suport de tots els grups, però aquesta vegada han impulsat la iniciativa els grups de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, PSIB i Podem.

L’article 14.3 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, diu: "Els estrangers, sigui quina sigui la seva situació administrativa, tenen dret als serveis i a les prestacions socials bàsiques". A més, molta normativa de serveis socials atorga als ajuntaments, Consells i serveis autonòmics la competència de l’atenció, valoració i suport econòmic a les persones empadronades en situació de necessitat social.

Tant la pròpia llei 4/2009 de serveis socials de la CAIB, el decret 66/2016 de la CAIB regulador de la cartera de serveis socials, com als reglaments municipals de prestacions econòmiques determinen que els Ajuntaments i les altres administracions, hauran d’atendre les situacions de necessitat social mitjançant ajudes econòmiques i/o tècniques i obligatòriament a través de prestacions econòmiques garantides, la cobertura de necessitats bàsiques: alimentació, allotjament i vestit, higiene personal.

"La finalitat i objectiu són òbvies: garantir i assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques a les persones necessitades. Per altra banda la normativa específica en matèria de gestió tributària de les administracions locals, insulars i autonòmiques obliga a totes les persones beneficiàries d’ajudes econòmiques a identificar-se amb DNI, NIE o NIF, ja que tenen la consideració tributària de rendiments del treball, malgrat estar exemptes de l’impost IRPF", ha explicat la diputada de MÉS Agustina Vilaret.

Atesa la normativa tributària, aquestes persones beneficiàries d’ajudes socials tenen la consideració d’obligats tributaris, i, per tant, subjectes a la identificació amb DNI, NIE o NIF, d’acord amb el que preveu l’article 22.2 del RD 1065/2007, de 27 de juliol, sobre el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària. Doncs bé, de vegades els serveis socials han d’atendre a persones estrangeres que després de ser valorades les seves situacions de necessitat requereixen ajudes d’emergència social i resulta que no disposen de NIE o NIF, per culpa d’una situació administrativa irregular, malgrat disposar de passaport i estar empadronades, i ,en conseqüència, queden excloses de l’accés al catàleg de prestacions econòmiques de les diferents administracions públiques.

"Tot plegat crea una situació de conflicte normatiu, i a la vegada -i sobretot-, una situació d’emergència social ateses les situacions de necessitat manifestades per aquestes persones que acudeixen als centres municipals de serveis socials. Paradoxalment aquestes persones més necessitades no poden ser beneficiàries de prestacions per a la cobertura de les necessitats bàsiques, ja que no poden, per manca de documentació, acreditar els requisits d’obligats tributaris, d’acord amb la interpretació de la normativa específica tributària esmentada. Les diferents administracions competents tenen una doble voluntat: d’una banda, continuar ajudant i cobrint les situacions de necessitat amb ajudes puntuals d’emergència social d’aquestes persones i, per l’altra, ajustar-se a la normativa tributària", ha explicat Vilaret

També hi eren presents, juntament amb les diputades que han presentat la PNL, la presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, i la regidora de Serveis Socials de Palma, Mercè Borràs.