Més beques menjador i més equitatives

Més de tres mil alumnes de Balears es beneficiaran el curs 2017/18 de les ajudes de menjador. La convocatòria d’enguany ha inclòs nous criteris d’adjudicació per fer-la més equitativa, més justa, més accessible i més eficient.

La convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2017/18 supera els tres mil beneficiaris, passant de 2.971 el curs 2016/17 a 3232 per al proper curs. D’aquest total, 1.124 seran alumnes de centres concertats i 2.108 de centres públics. Aquesta convocatòria hi ha hagut 8.515 alumnes que han sol•licitat una ajuda de menjador per al proper curs 2017/18, en front de les 7.420 del curs passat. Cal destacar que del total de sol•licituds, 7900 corresponen a ajuts per motius socioeconòmics i 615 corresponen a ajudes per motius de transport.
El creixement de la demanda experimentat en els dos darrers cursos es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes. Entre les principals novetats destaquen:
- S’ha mantingut i consolidat l’augment de la dotació econòmica que es va realitzar el curs passat. Aquesta dotació arriba als 2.100.000 €. En total, un milió més que el curs 2015-2016.
- S’ha consolidat la millora en la gestió dels ajuts, ja que s’ha fet la convocatòria abans de que comenci el curs escolar, de manera que les famílies saben si són o no beneficiàries d’aquests ajuts amb previsió.
- Enguany s’han inclòs a la convocatòria els centres d’educació infantil de 3 a 6 anys, que estan adscrits a un centre concertat, i s’ha mantingut els centres concertats de primària i secundària. D’aquesta manera es garanteix un tracte igualitari als alumnes, independentment de si estudien a un centre públic o privat-concertat.
També s’han establert nous criteris d’adjudicació per al curs 2017/18:
- S’ha modificat la puntuació del barem per renda, amb la finalitat de donar més pes a aquesta puntuació i de fer que aquest càlcul sigui més equitatiu. En l’anterior convocatòria el màxim de punts per renda era 10 i ara es pot arribar fins a 15 punts. A més, s’han creat major nombre de trams, per exemple, en l’anterior convocatòria entre 0 i 4000€ s’obtenia la mateixa puntuació i actualment s’ha dividit en 4 trams diferents.
- S’ha establert una renda màxima per sol•licitar l’ajuda. El tall de renda depèn del nombre de membres de la unitat familiar.
- Els ajuts de menjador per motius de transport s’atorguen a alumnes que cursen estudis fora del seu municipi perquè aquests no s’imparteixen al seu municipi o alumnes que usen transport escolar de la conselleria.