Menys casos d’assetjament escolar a les aules

El Convivèxit es consolida com una bona eina per millorar la convivència i prevenir l’assetjament escolar a les aules de les Illes Balears.

La Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) del curs 2016-2017 mostra la reducció del nombre de casos finalment tractats com a assetjament escolar durant el curs passat. També assenyala que hi ha un increment notable del nombre de protocols oberts per presumpte assetjament escolar, que passen dels 296 del curs 2015-2016 als 420 del 2016-2017. Tot i així, finalment, tan sols 127 (30 %) s’han valorat i tractat com a situacions d’assetjament escolar cosa que suposa una baixada del 10 % respecte a les dades del curs 2015-2016.

Jaume Ribas, director general d’Innovació i Comunitat Educativa ha afirmat que “Valoram especialment l’increment dels casos que han presentat els centres, ja que això és conseqüència de l’aplicació del protocol sobre assetjament i del fet que la gran majoria dels centres educatius de les Balears tenen plans de convivència. Això demostra com els protocols són efectius i que els programes de prevenció funcionen”.

A més, s’han incrementat les hores de reunió de les comissions de convivència, el funcionament de les quals valoren molt positivament els mateixos centres, tal com es recull en la Memòria.

La Memòria recull, també, un increment del nombre de programes preventius per millorar la convivència als centres, ja siguin de caràcter general o específics. Així, la prevenció es reafirma com un element clau en la millora de les dades. 284 centres (78 %) tenen programes basats en metodologies avançades: això suposa un increment del 58 % respecte al curs 2015-2016. També destaca el creixent nombre de centres que treballen la cohesió de grups: 218 (60 %), la qual cosa suposa un augment del 61 % en relació amb el curs anterior. També han augmentat les demandes d’assessorament i les actuacions de formació.

El Convivèxit continua fent feina amb actuacions adreçades a la prevenció, la convivència i l’èxit escolar. Els dos primers anys s’ha centrat en l’elaboració, la presentació i la formació dels protocols de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar (que s’apliquen des del curs 2015-2016) i en el de detecció, comunicació i actuació per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears (que s’aplica des del curs 2016-2017).

A partir d’ara, les actuacions del Convivèxit se centren a reforçar la part de prevenció de cara al foment de la convivència positiva, amb accions com el proper Congrés Nacional de Convivència Escolar, previst per al mes de novembre, amb 50 ponents i 250 assistents.

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar és un òrgan consultiu les funcions del qual són avaluar i analitzar la convivència escolar a les nostres illes i organitzar programes i activitats adreçats a la millora de la convivència escolar, així com prevenir, gestionar i resoldre conflictes en l’àmbit educatiu.