La reutilització de l’aigua s’incorpora a l’esquema provisional de temes importants a tractar en el nou Pla Hidrològic

Surt a tràmit de consulta i informació públiques el document que definirà les estratègies de planificació hidrològica


Comença el segon pas important en la tramitació de la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears (2021-2027). Aquest document definirà la política a seguir en matèria de gestió de l’aigua. Així, i fins al setembre, estarà en consulta i informació públiques l’Esquema provisional de temes importants (EpTI) de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.

El document identifica, defineix i planteja solucions per als principals problemes de les Illes relacionats amb l’aigua i defineix les estratègies de la planificació hidrològica. La redacció s’ha fet seguint un procés participatiu en el qual han col·laborat 78 persones (membres de les Juntes Insulars de l’Aigua, del Consell Balear de l’Aigua i entitats, professionals i ciutadans que participen sovint en la planificació hidrològica).

Durant aquest procés participatiu s’han identificat deu temes importants. Els més votats (amb 49 vots cadascun) han estat l’explotació i gestió sostenible de les aigües subterrànies i la suficiència hídrica, abastiment urbà i dificultats per atendre les demandes. Arran de les respostes, s’ha incorporat a la llista la reutilització i infiltració d’aigües depurades.

D’aquesta manera, els deu temes que integren l’EpTI són:

- Reutilització i infiltració d’aigües depurades.
- Suficiència hídrica, abastiments urbans i dificultats per atendre les demandes.
- Gestió del risc d’inundació.
- Fonts de contaminació puntual.
- Establiment del règim de cabals ecològics.
- Adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic.
- Contaminació difusa per nitrats i altres.
- Explotació i gestió sostenible de les aigües subterrànies.
- Millora del coneixement.
- Recuperació dels costs dels serveis de l’aigua.