Garantim els drets lingüístics de la ciutadania de les Balears

Obert el termini per presentar aportacions al projecte de l’Oficina de Drets Lingüístics


Vetlam pels drets lingüístics de la ciutadania de les Balears a través de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. El projecte d’aquest òrgan administratiu, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística, ha sortit a exposició pública i s’hi poden presentar aportacions.

Amb aquesta Oficina es complirà amb l’Estatut i el dret de la societat de les illes a utilitzar de manera normalitzada qualsevol de les dues llengües oficials, ja que l’oficialitat formal no se sol correspondre amb la realitat, especialment pel que fa a la llengua pròpia de les Balears.

Molt sovint, la ciutadania, al marge de quina sigui la seva llengua d’origen, veu minvades les possibilitats d’emprar el català, tant en l’àmbit públic com en el privat, i es veuen privats de l’oportunitat de triar fer qualsevol activitat social en aquesta llengua, com a usuaris actius i passius. Les causes d’aquests obstacles dissuasius són múltiples, i estan vinculats amb el procés de minorització lingüística que pateix la llengua pròpia de les Illes Balears.

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics té com a funcions bàsiques tramitar les reclamacions, els suggeriments i les consultes dels ciutadans sobre drets lingüístics, sensibilitzar la societat sobre la necessitat de garantir aquests drets, assessorar i promoure mecanismes de col·laboració.

Es preveu la possibilitat que l’Oficina compti amb un comitè assessor format per un màxim de cinc experts especialistes en drets lingüístics o amb una trajectòria destacada en la defensa d’aquests drets.

Segons el projecte actual, l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics elaborarà una memòria anual sobre les seves actuacions i també sobre el nombre i la naturalesa de les reclamacions, dels suggeriments i de les consultes que reculli, tramiti i resolgui, de la qual haurà de retre comptes al Parlament de les Illes Balears, mitjançant una compareixença de la consellera de Cultura, Participació i Esports. Aquesta memòria també s’ha de trametre al conjunt d’administracions públiques amb seu a les Illes Balears i ha d’estar disponible per als ciutadans.

Altres administracions ja s’han proveït d’un òrgan similar, com ara la Generalitat de Catalunya, el Govern Basc i la Generalitat Valenciana.

Actualment aquest projecte es troba en la fase de tràmit d’audiència i en la d’exposició pública. El 20 d’octubre es va publicar en el BOIB la Resolució per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de les Illes Balears. Fins al pròxim 12 de novembre es poden presentar les aportacions per mitjà telemàtic.

Podeu fer la consulta en el següent enllaç:http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3528265&coduo=2390443&lang=ca