Fomentam la diversificació i desestacionalització econòmica

Una nova línia d’ajuts en recerca i innovació possibilitarà una inversió total de 5 milions d’euros a empreses i grups de recerca de les Illes


Treballam per fomentar la diversificació econòmica amb un model basat en el coneixement i que promou alhora la col·laboració entre empreses i grups de recerca. Per aquesta raó, des de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme s’ha impulsat una nova línia de subvencions a PIMEs i grups de recerca que, amb una partida de 2.750.000,00 €, possibilitarà una inversió total de 5 milions d’euros, ja que la intensitat dels ajuts oscil·la entre el 50 al 80% depenent de si el projecte és d’innovació o de recerca.

La vicepresidenta i consellera, Bel Busquets, ha explicat que es tracta d’una "actuació estratègica que incideix en la generació de llocs de treball altament qualificats així com en la desestacionalització econòmica del nostre país, mitjançant la diversificació".

El director general d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, ha destacat que s’augmenta la durada i la dimensió dels projectes. En lloc de projectes de durada inferior a un any, podran ser de més de dos anys. A més, hi ha un increment de la subvenció màxima per projecte: passa de 50.000,00 € a 80.000,00 €.

D’altra banda, enguany es preveu la nova modalitat de consorcis entre dues o més empreses que treballin amb un centre de coneixement. En aquests casos, la subvenció màxima del projecte serà de 400.000,00 €.

La convocatòria d’ajuts implica un suport constant al sector empresarial per a activitats d’R+D+I, atès que continua la política d’impuls innovador iniciada en les convocatòries de 2016-2017 i 2017-2018. En aquestes dues darreres convocatòries s’han subvencionat projectes d’R+D+I per a 70 pimes de les Illes Balears, "després de 7 anys sense convocatòries específiques per a empreses en matèria d’R+D+i", ha explicat la consellera.

L’enquesta sobre inversió en R+D que publica anualment l’INE també recull l’efecte d’aquestes polítiques, ja que el 2016 (les darreres dades disponibles) mostraren que les Illes Balears han estat la Comunitat Autònoma que més ha crescut en despesa d’R+D empresarial a l’estat espanyol amb un increment del 40% respecte al 2015.

Aquesta actuació s’emmarca entre les previstes en el Programa Operatiu FEDER (2014-2020) de les Illes Balears i contribuirà al desenvolupament econòmic sostenible del país. Com que es tracta d’un cofinançament, es calcula que introduirà una inversió total de 5.500.000,00 € en R+D+I en el teixit productiu de les Illes Balears.

Beneficiaris de les ajudes i partides

Poden ser objecte d’ajuda les accions incloses en alguna de les línies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts per la convocatòria i per la normativa europea:

1. Foment de la innovació per a pimes.
2. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de pimes i associacions sense ànim de lucre.

L’aportació del Govern a aquesta convocatòria és, com a màxim, de 2.750.000,00 €, i té caràcter pluriennal. La distribució màxima per anualitats serà la següent:

Any 2019: 1.000.000,00 €
Any 2020: 1.750.000,00 €

La intensitat de l’ajuda pública variarà entre el 80% i el 45%, segons la tipologia de l’acció de recerca i d’innovació que presenti l’empresa sol·licitant.