El Pla Hidrològic de les Balears, a punt per aprovar-se

El Consell Nacional de l’Aigua informa sobre la revisió anticipada del Pla i l’envia al Consell de Ministres per a la seva aprovació


Complim amb la normativa i compromís amb la societat illenca i amb la Comissió Europea. El Consell Nacional de l’Aigua informa favorablement sobre la revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Balears i l’ha enviat al Consell de Ministres per tal que l’aprovi. Un cop l’executiu estatal aprovi la revisió del Pla, aquest entrarà en vigor, amb la qual cosa s’evita una sanció per les mancances detectades al Pla vigent, tramitat pel Govern del PP.

El Pla vigent, aprovat el 2015, no contenia l’actualització de l’estudi de pressions i avaluació dels costos del cicle integral de l’aigua ni mesures de recuperació de costos. Durant la legislatura anterior es va aturar el seguiment de les masses d’aigua superficials, per la qual cosa no se n’havia actualitzat l’estat. També es varen detectar mancances en les mesures de reducció de nitrats a les masses subterrànies i l’absència de protecció de les masses d’aigua subterrània amb sobreexplotació.

En la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears s’han incorporat i actualitzat totes aquestes dades amb data de 2015 i s’ha revisat l’estat de les masses d’aigua subterrànies —s’han actualitzat les dades de consums, disponibilitat, qualitat i demanda—, s’han reprès les tasques de monitoratge de les aigües superficials i s’han establert mesures de gestió de la demanda.

També s’han pres mesures normatives per a la protecció dels recursos subterranis, per a frenar la sobreexplotació, i de gestió de la demanda per a la protecció de recursos subterranis.

Pel que fa a les zones humides, se n’ha revisat la cartografia d’acord amb l’establert al reglament de domini públic hidràulic, identificant també les zones humides potencials. També s’han declarat nou reserves fluvials, previstes al Pla Hidrològic Nacional, i s’han adaptat les directrius a la normativa vigent amb relació a riscs d’inundació i a la legislació autonòmica del sòl.

Durant la tramitació del Pla s’ha fomentat la participació pública amb l’activació de les Juntes Insulars de l’Aigua i la celebració de reunions de participació i sectorials, i s’ha rebut un total de 126 documents d’aportacions. El Pla ha rebut el mes de setembre els informes favorables del Consell Balear de l’Aigua i de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i ha estat aprovat amb caràcter inicial per Consell de Govern.