Capellà: “Amb la reforma impulsada per MÉS, la Compilació tendrà rostre de dona”

MÉS per Mallorca celebra els avanços que introdueix la modificació de la llei de Compilació del Dret Civil

La modificació aprovada avui al Parlament permet avanços significatius, ja que algunes de les propostes recollides en forma d’esmenes tenen l’objectiu de lluitar contra les discriminacions indirectes que pateixen les dones i que no es poden mantenir avui en dia. Ara amb la reforma impulsada per MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca la compilació té rostre de dona”, ha assenyalat Margalida Capellà.

S’ha introduit qüestions tan importants des de la perspectiva de gènere perquè proporcionalment afecten més les dones que els homes que es destaquen a continuació:

La pensió compensatòria de la convivència en els matrimonis sotmesos a separació de béns. En el matrimoni la parella es compromet a contribuir al comú familiar, i el treball no remunerat per a la família ha de ser considerat –també en la seva dissolució- com una contribució positiva al matrimoni.
S’incorpora la necessitat del consentiment del cònjuge no titular de l’habitatge en operacions de venda o hipotecàries que afectin a l’habitatge familiar.
S’elimina la separació i el divorci en els supòsits de revocació de les donacions entre cònjuges.

Aquest projecte de llei el Govern balear el va presentar als grups a inici de legislatura com a una modificació urgent de la Compilació per tal que en l’ordre successori intestat (sense testament), l’Administració beneficiada en cas de causant amb veïnatge civil a les Illes Balears no fos l’Estat, com preveu el Codi Civil, sinó les institucions balears. MÉS per Mallorca ha aconseguit que els beneficiaris siguin els ajuntaments i els Consell Insulars, com administracions més properes.

Capellà ha denunciat que la Comissió Assessora de Dret Civil Balear, nomenada el 2014 pel Govern Bauzà, havia aprofitat el projecte de llei per introduir aspectes que mai no s’havien debatut en seu parlamentària ni en cap moment havien estat objecte d’estudis coneguts pels grups parlamentaris. Capellà els han anomenat “clàusules sorpresa" perquè no han estat explicades com és el cas de la substitució fideïcomissària en cas d’un descendent amb capacitat modificada judicialment. Capellà ha criticat que es pugui eliminar la llegítima per protegir persones incapacitades judicialment perquè pot suposar una discriminació de les famílies amb persones amb discapacitat i que la discapacitat sigui sufragada pel patrimoni familiar -dels germans i germanes- com va preveure el govern Aznar amb la reforma del Codi Civil del 2003. “Es tracta d’una visió contrària a la que tenim a MÉS per Mallorca del que ha de ser l’atenció a la dependència, que es un dret. Per què se les ha de privar de la legítima a aquestes famílies i no a altres famílies?”, es demana Capellà. Es una modificació que necessita una major reflexió, en general sobre totes les llegítimes i per això ha estat suprimida a instància de MÉS.

També la formació ecosobiranista destaca l’avanç que es produeix en matèria d’alous, amb una reducció del 2 al 0,5% del lluïsme, passa prèvia a la seva abolició. Una abolició que, tal com ha explicat la diputada Capellà s’hauria de dur a terme a la següent reforma de la Compilació, quan el Govern hagi quantificat i registrat el que això pot representar.

El grup parlamentari de MÉS per Mallorca ha estat molt crític amb el funcionament, la composició i els projectes de llei presentats redactats per la Comissió Assessora de Dret Civil Balear al Parlament i per això va presentar una esmena oberta a tots els grups parlamentaris per repensar aquesta Comissió. Com a resultat d’aquesta esmena és crearà un Consell Assessor, a proposta dels consells insulars i del Govern, amb composició paritària -fins ara només nomenava el Govern-. Tindrà 2 membres proposats per cada Consell i 2 pel Govern, i amb representació paritària home-dona. Dependrà del Govern però assessorarà Govern i Parlament, amb un règim clar d’incompatibilitats.