Campomar: "El transport públic terrestre no pot ser el gran oblidat del nou REB"

MÉS per Mallorca demana que s’inclogui com a servei essencial el transport públic terrestre al nou Règim Especial de Balears (REB)


MÉS per Mallorca recorda el greuge històric en relació al transport públic terrestre que pateixen les Illes Balears. Els territoris peninsulars tenen grans inversions en transport terrestre, radials, AVEs, finançats amb els nostres impostos amb l’argument que són inversions que connecten diferents comunitats autònomes. La diputada ecosobiranista, Joana Aina Campomar assenyala que "a canvi l’Estat no aporta cap euro a les nostres illes". És en aquest sentit que MÉS demana que s’inclogui al nou Règim Especial de Balears."El transport públic terrestre no pot ser el gran oblidat del nou REB", assegura Campomar.

L’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ara fa deu anys, estableix la insularitat com un fet diferencial que ha de ser tractat de forma específica i diferenciada, per tal que els residents a les Illes Balears tenguin les mateixes oportunitats de benestar i de creixement econòmic i social que la resta de l’Estat. "Ara no les tenim", incideix la diputada ecosobiranista.

La disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia que regula el règim especial insular de Balears (REB), estableix al seu punt dos que l’Administració general de l’Estat ajustarà la seva política a la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de les Illes Balears, especialment en matèria de transports, infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient, turisme i pesca. El punt tres de la mateixa disposició addicional sisena disposa que en la llei del REB es regularà l’instrument financer que doti els fons necessaris per a la seva aplicació, amb independència del sistema de finançament de la Comunitat Autònoma.

La disposició transitòria novena del mateix Estatut d’Autonomia estableix un termini de set anys per a la modificació de la Llei 3/1998 de 24 de juliol de règim especial de les Illes Balears. Aquest termini ja ha finalitzat sense haver-se modificat. La Constitució espanyola fa referència al fet insular i a la necessitat de garantir per "solidaritat" la compensació dels factors que provoquen desequilibris.

Malgrat aquests "grans" reconeixements damunt el paper, actualment només disposam de la Llei 3/1998 de règim especial balear que diu clarament que la condició d’insularitat genera un conjunt de desavantatges que han de ser corregits i compensats, però que no compleix els seus objectius i els nostres residents segueixen patint greus desavantatges, sobrecosts i manca de competitivitat. "Aquesta paraula, solidaritat, la fan servir en contra nostra, quan exigim un finançament just i denunciam el desproporcionat dèficit fiscal de 3.000 milions d’euros que patim, mentre que en el cas del REB, fins ara, han trepitjat els nostres drets des de fa vint anys".

MÉS per Mallorca defensa que el transport regular de viatgers per carretera és un element essencial per a la mobilitat de les persones, que per efecte de la insularitat i disseminació territorial té un cost molt més elevat que en territori peninsular. Per això el nou REB ha de considerar aquests tipus de transport com un servei essencial per tal que pugui obtenir finançament estatal, de forma similar a les Illes Canàries. "Des del 1996 Canàries rep entre 25-30 milions d’euros anuals, mentre que a les illes Balears mai s’ha reconegut. Si nosaltres a partir de 1998 s’hagués tengut en compte aquesta concepció i haguéssim pogut rebre unes ajudes similars, hauríem disposat de 350-400 milions d’euros més per dedicar al transport públic.

El Govern de les Illes Balears ha elaborat un Document de treball sobre la proposta d’un nou Règim Especial de les Illes Balears. MÉS per Mallorca dóna suport a la iniciativa i demana el suport dels agents polítics, socials i econòmics i de la societat en general. "Aquest nou REB és una prioritat i una oportunitat de justícia cap als drets dels illencs i les illenques tants d’anys vulnerats. No és un capritx i hem d’exigir que sigui una realitat efectiva i suficient", conclou Campomar.