Abril: “Fa estona que apostam per seduir en lloc de per fer por”

MÉS per Mallorca ha estat qui ha sumat més propostes acceptades per la resta de grups


Els grups parlamentaris han presentat avui al ple del Parlament les propostes de resolució al Debat sobre l’orientació política general del Govern, de les quals 22 ha estat presentades per MÉS per Mallorca. Tal com ha assenyalat el seu portaveu David Abril, MÉS per Mallorca ha estat la formació a la qual la resta de grups li han acceptat més propostes. “Fa estona que apostam per seduir i enamorar en lloc de fer por”, ha dit Abril, qui ha remarcat la voluntat ferma del seu grup d’arribar a acords i d’establir diàleg.

En relació a la protecció del medi ambient i del territori MÉS per Mallorca proposa noves mesures de fiscalitat mediambiental per a gravar aquelles activitats que més contaminen o que creen majors impactes com ara l’emissió de gasos contaminats o les esteses aèries,. També la formació ha destacat la necessitat de tenir una dotació adient de recursos tècnics materials i humans per a l’exercici 2017 "suficients per a gestionar i conservar els parcs naturals i els espais protegits existents i de nova creació o ampliació com la declaració del parc natural del Trenc-Es salobrar de Campos i l’ampliació del Parc nacional marítim i terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera”. En aquesta mateixa línia de transició cap a un model més respectuós amb les nostres illes, MÉS per Mallorca vol promoure activament la implantació d’energies renovables a edificis públics i espais degradats, tot procurant la participació de la ciutadania en el sistema de generació elèctrica per tal de canviar el model d’oligopoli.

En relació al canvi de model econòmic, MÉS per Mallorca proposa que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears s’inclogui una revisió del sistema d’intercanvi de places per tal de fer efectiu aquest principi. Alhora que, aposta per promoure l’economia del coneixement amb programes específics de suport a grups de recerca públics i a empreses innovadores per a fomentar la investigació, la transferència del coneixement i l’absorció de talent qualificat universitari per part del teixit empresarial. Al mateix temps és fonamental que aquesta transició es dugui a terme també des dels cicles formatius amb la planificació de les noves infraestructures i recursos, que l’oferta de Formació Professional s’adeqüi a les noves necessitats dels sectors econòmics i, alhora, a les dels sectors estratègics que es vulguin impulsar.

Per avançar i gaudir d’unes majors quotes d’autogovern, la formació ecosobiranista proposa convocar en el proper període de sessions un debat monogràfic per tal de debatre sobre l’estat de l’autogovern a les Illes Balears, pel que fa a l’exercici de les competències recollides al nostre Estatut d’Autonomia, i les relacions amb l’Estat. Tal com va anunciar recentment MÉS per Mallorca aposta per iniciar, d’acord amb el que recull a l’article 32.7 de l’Estatut d’Autonomia, el procés de transferència de la Demarcació de Costes a la CAIB, tot garantint la seva correcta dotació a partir de les taxes recaptades per la mateixa”. estudiar i en el seu cas iniciar la via judicial els deutes que l’Estat té pendent amb la CAIB pel que fa a inversions estatutàries, conveni de carreteres i deute històric associat a les transferències infradotades d’educació i sanitat.

Cal destacar, tot un seguit de propostes en relació a la cultura i a la defensa de la nostra llengua com la d’elaborar campanyes de foment de l’ús social de la llengua catalana en diferents àmbits de la societat, com poden ser el professional, del treball, del comerç, de l’audiovisual o de la sanitat, amb consens dels sectors implicats. O també el fet de tenir una previsió dins el projecte de pressuposts de la CAIB per a l’any 2017 d’una dotació adequada de recursos humans i materials en els equipaments culturals propis, per tal de millorar el servei a la ciutadania.